Podmienky súťaže

 1. Termín konania súťaže je špecifikovaný v súťažnom príspevku. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 2. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
 3. Účastníkom súťaže môže byť každý kto dodrží podmienky stanovené v popise súťaže.
 4. Podmienky účasti v súťaži:
 5. Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil podmienky stanovené k súťaži.
 6. Výhra
 7. Výhra v súťaži bude špecifikovaná v popise súťaže.
 8. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
 9. Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov.
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na stránke na ktorej prebieha súťaž. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 10. Spôsob odovzdania výhry
 11. Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 12. Záverečné ustanovenia
 13. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.